Zorgplicht geschonden door niet duidelijk te zijn over boeterente

euro's via Pixabay 4

(Kifid-uitspraak GC 2022-0597) De bank heeft de hypotheek opgeëist nadat hij ermee bekend is geworden dat de consument de woning tegen de afspraken in verhuurt aan een ander. De consument heeft het volledige hypotheekbedrag aan de bank terugbetaald. Hierover heeft de bank boeterente berekend, waarmee de consument het niet eens is. De Geschillencommissie is van oordeel dat de bank op grond van de hypotheekvoorwaarden boeterente in rekening mocht brengen en dat niet is gebleken dat de bank een onjuiste berekening van de boeterente heeft gemaakt.. Wel is de commissie van oordeel dat de bank in het proces rondom de opeising van het bedrag van de hypothecaire geldlening zijn zorgplicht ten opzichte van de consument heeft geschonden. Op zijn beurt kan de consument ook enige mate van verwijtbaar handelen toegerekend worden. De commissie schat de schade van de consument op basis van 50-50-verdeling. De vordering van de consument wordt toegewezen tot een bedrag van 4.998,06 euro. Ook komt de consument een proceskostenvergoeding van 150 euro toe.

De commissie is van oordeel dat de totale behandeling van het dossier door de bank niet zorgvuldig is verlopen. Om die reden heeft de bank niet aan de op hem rustende zorgplicht voldaan

Allereerst merkt de commissie op dat “de inhoud van de brief van de bank van 15 oktober 2021 weinig ruimte laat om tot een oplossing te komen en geen inzicht geeft in de nog te berekenen boeterente. Zo staat in de brief in dik gedrukte letters dat de hypotheek wordt opgeëist en dat de consument daarom binnen veertien dagen 116.873,10 euro aan de bank moet betalen. Ook in dikgedrukte letters staat vermeld dat als de consument niet op tijd betaalt of reageert de woning via een veiling wordt verkocht.

“Alhoewel onder de dik gedrukte tekst ‘u moet daarom binnen veertien dagen 116.873,10 euro aan ons betalen’ een uitleg volgt waaruit dit bedrag is opgebouwd, is daarin geen bedrag voor boeterente opgenomen. Dat de consument de post ‘overige euro pm’ niet zo heeft opgevat dat er nog boeterente in rekening wordt gebracht, kan de commissie volgen bezien in het licht van de volledige opbouw, layout en inhoud van de brief.

“Daarnaast heeft de bank de commissie niet kunnen overtuigen dat de bank niet in staat was om in de bedoelde brief de boeterente te vermelden dan wel dat het versturen van de bedoelde brief zonder de vermelding van de boeterente (of een indicatie daarvan) geen uitstel kon lijden.

“Ook neemt de commissie in overweging dat de consument naar aanleiding van de brief contact heeft opgenomen met de bank, maar dat dit contact niet tot een oplossing heeft geleid. Door de consument is op dit punt aangevoerd dat hij enkel de gelegenheid heeft gekregen om uitstel aan te vragen. Dit heeft hij ook gedaan. Doordat de medewerker van de bank die het dossier in behandeling had op vakantie was, kreeg de consument geen reactie op zijn verzoek om uitstel van executie. Ter zitting is dit beeld door de bank bevestigd. Dat de consument vervolgens, indachtig de dwingende toon van de brief van 15 oktober 2021, over is gegaan tot volledige aflossing kan hem om voornoemde reden niet tegengeworpen worden.”

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening...

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

(Kifid-uitspraak GC 2022-1117) De consumenten stellen dat hun hypotheekaanvraag door toedoen van de adviseur te laat is ingediend. Zij vorderen dat de adviseur hen...

Consument verzaakte onderzoeksplicht

Consument verzaakte onderzoeksplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-1105) De consument stelt dat ze er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld was aan leningdeel...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 06-2022) Vaktermen kunnen bij consumenten makkelijk tot misverstanden leiden. Voor de adviseur reden om deze...

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1022) De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht, omdat zij de consument niet of onvoldoende...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0897) De Geschillencommissie is van oordeel dat een tariefklassetabel onderdeel uitmaakt van de afspraken tussen de bank en de consumenten...