Zorgplicht geschonden door niet duidelijk te zijn over boeterente

euro's via Pixabay 4

(Kifid-uitspraak GC 2022-0597) De bank heeft de hypotheek opgeëist nadat hij ermee bekend is geworden dat de consument de woning tegen de afspraken in verhuurt aan een ander. De consument heeft het volledige hypotheekbedrag aan de bank terugbetaald. Hierover heeft de bank boeterente berekend, waarmee de consument het niet eens is. De Geschillencommissie is van oordeel dat de bank op grond van de hypotheekvoorwaarden boeterente in rekening mocht brengen en dat niet is gebleken dat de bank een onjuiste berekening van de boeterente heeft gemaakt.. Wel is de commissie van oordeel dat de bank in het proces rondom de opeising van het bedrag van de hypothecaire geldlening zijn zorgplicht ten opzichte van de consument heeft geschonden. Op zijn beurt kan de consument ook enige mate van verwijtbaar handelen toegerekend worden. De commissie schat de schade van de consument op basis van 50-50-verdeling. De vordering van de consument wordt toegewezen tot een bedrag van 4.998,06 euro. Ook komt de consument een proceskostenvergoeding van 150 euro toe.

De commissie is van oordeel dat de totale behandeling van het dossier door de bank niet zorgvuldig is verlopen. Om die reden heeft de bank niet aan de op hem rustende zorgplicht voldaan

Allereerst merkt de commissie op dat “de inhoud van de brief van de bank van 15 oktober 2021 weinig ruimte laat om tot een oplossing te komen en geen inzicht geeft in de nog te berekenen boeterente. Zo staat in de brief in dik gedrukte letters dat de hypotheek wordt opgeëist en dat de consument daarom binnen veertien dagen 116.873,10 euro aan de bank moet betalen. Ook in dikgedrukte letters staat vermeld dat als de consument niet op tijd betaalt of reageert de woning via een veiling wordt verkocht.

“Alhoewel onder de dik gedrukte tekst ‘u moet daarom binnen veertien dagen 116.873,10 euro aan ons betalen’ een uitleg volgt waaruit dit bedrag is opgebouwd, is daarin geen bedrag voor boeterente opgenomen. Dat de consument de post ‘overige euro pm’ niet zo heeft opgevat dat er nog boeterente in rekening wordt gebracht, kan de commissie volgen bezien in het licht van de volledige opbouw, layout en inhoud van de brief.

“Daarnaast heeft de bank de commissie niet kunnen overtuigen dat de bank niet in staat was om in de bedoelde brief de boeterente te vermelden dan wel dat het versturen van de bedoelde brief zonder de vermelding van de boeterente (of een indicatie daarvan) geen uitstel kon lijden.

“Ook neemt de commissie in overweging dat de consument naar aanleiding van de brief contact heeft opgenomen met de bank, maar dat dit contact niet tot een oplossing heeft geleid. Door de consument is op dit punt aangevoerd dat hij enkel de gelegenheid heeft gekregen om uitstel aan te vragen. Dit heeft hij ook gedaan. Doordat de medewerker van de bank die het dossier in behandeling had op vakantie was, kreeg de consument geen reactie op zijn verzoek om uitstel van executie. Ter zitting is dit beeld door de bank bevestigd. Dat de consument vervolgens, indachtig de dwingende toon van de brief van 15 oktober 2021, over is gegaan tot volledige aflossing kan hem om voornoemde reden niet tegengeworpen worden.”

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...

Adviesrapport niet te laat gestuurd

Adviesrapport niet te laat gestuurd

(Kifid-uitspraak GC 2023-0316) De consumenten ontvingen het adviesrapport van hun hypotheekadviseur pas nadat zij de offerte van hun geldverstrekker al hadden ondertekend....

Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0290) De consument heeft zich tot de adviseur (Heilbron Wijchen) gewend voor een tweede hypotheek. Niet ter discussie staat dat de adviseur...

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

HYPOTHEKEN – Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig mogelijk...