Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening van de adviseur tijdens het adviesgesprek en over de kwaliteit van zijn advies. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht jegens de consument en dat hij aansprakelijk is voor de daardoor ontstane schade. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

De commissie: “De adviseur is degene die bij uitstek geacht wordt in staat te zijn inzicht te geven in de totstandkoming van zijn advies.

“Onder verwijzing naar zijn rapport heeft de adviseur betwist dat het advies niet passend is en de consument niet in staat is gesteld een afgewogen beslissing te nemen over het wel of niet oversluiten van de geldlening. Aantekeningen uit het dossier of gespreksverslagen heeft de adviseur niet verstrekt. De adviseur heeft ter zitting verteld dat aantekeningen niet worden gemaakt en gespreksverslagen niet worden opgesteld.

“De afwezigheid van genoemde stukken en bestudering van het rapport brengen de commissie tot het oordeel dat de adviseur de consument niet in staat heeft gesteld een weloverwogen keuze te maken.

“De commissie merkt allereerst op dat het de wens van de consument was te willen weten of oversluiten voor haar gunstiger zou zijn dan haar huidige aflosvorm te wijzigen en dat deze wens ook bij de adviseur bekend was. In het rapport staat hierover onder 6.2: ‘Ik wil weten of oversluiten voor mij gunstiger is dan mijn huidige aflosvorm wijzigen.’ In het rapport staat echter niet vermeld dat SNS kennelijk geen 30 jaar vaste rente aanbiedt en dat de adviseur niet kan bemiddelen voor SNS-producten.

“Ook staat er niet in dat de consument de geldlening (dus) moet oversluiten als zij haar rente voor 30 jaar wil vastzetten. Hiernaast is geen vergelijking gemaakt tussen het openbreken van het rentecontract voor de maximale vaste renteperiode van 20 jaar bij de huidige geldverstrekker en het oversluiten van de geldlening. Ook staan de rentetarieven van SNS niet in het rapport. Verder heeft de adviseur niet of onvoldoende de stelling van de consument weersproken dat de oversluiting tot een minimale besparing heeft geleid. Tot slot wordt opgemerkt dat niet in het rapport is verwerkt de uiteindelijke gekozen rentevastperiode van tien jaar.

Zorgplicht geschonden

“Naar het oordeel van de commissie heeft de adviseur hiermee niet voldaan aan zijn plicht zich er voldoende van te verzekeren dat de door hem verstrekte adviezen aansluiten bij de wensen van de consument. De adviseur heeft daarnaast niet voldaan aan zijn plicht de consument zodanig te informeren over de gevolgen van haar keuze, dat zij gelet op haar wensen een weloverwogen beslissing kon nemen. Dit betekent dat de adviseur zijn zorgplicht tegenover de consument heeft geschonden.

“De consument vordert dat de adviseur zijn honorarium matigt en de oversluitkosten vergoedt. De commissie ziet geen aanleiding om de kosten van het advies te matigen. De consument had deze kosten ook moeten maken als het adviestraject gereconstrueerd kon worden. De commissie begroot de schade die de consument als gevolg van de zorgplichtschending heeft geleden ex aequo et bono op 1.511 euro.”

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0141) Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat bijkomende kosten voor hun verbouwing uit het bouwdepot betaald kunnen worden....

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

(Kifid-uitspraak GC 2023-0109) De adviseur heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij (tijdig) het adviesrapport heeft opgesteld en dat (vooraf) met de consument heeft...

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0113) De hypotheekadviseur heeft de op hem rustende zorgplicht geschonden, waardoor de consumenten de bestaande rente voor het spaardeel...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...