Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening van de adviseur tijdens het adviesgesprek en over de kwaliteit van zijn advies. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht jegens de consument en dat hij aansprakelijk is voor de daardoor ontstane schade. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

De commissie: “De adviseur is degene die bij uitstek geacht wordt in staat te zijn inzicht te geven in de totstandkoming van zijn advies.

“Onder verwijzing naar zijn rapport heeft de adviseur betwist dat het advies niet passend is en de consument niet in staat is gesteld een afgewogen beslissing te nemen over het wel of niet oversluiten van de geldlening. Aantekeningen uit het dossier of gespreksverslagen heeft de adviseur niet verstrekt. De adviseur heeft ter zitting verteld dat aantekeningen niet worden gemaakt en gespreksverslagen niet worden opgesteld.

“De afwezigheid van genoemde stukken en bestudering van het rapport brengen de commissie tot het oordeel dat de adviseur de consument niet in staat heeft gesteld een weloverwogen keuze te maken.

“De commissie merkt allereerst op dat het de wens van de consument was te willen weten of oversluiten voor haar gunstiger zou zijn dan haar huidige aflosvorm te wijzigen en dat deze wens ook bij de adviseur bekend was. In het rapport staat hierover onder 6.2: ‘Ik wil weten of oversluiten voor mij gunstiger is dan mijn huidige aflosvorm wijzigen.’ In het rapport staat echter niet vermeld dat SNS kennelijk geen 30 jaar vaste rente aanbiedt en dat de adviseur niet kan bemiddelen voor SNS-producten.

“Ook staat er niet in dat de consument de geldlening (dus) moet oversluiten als zij haar rente voor 30 jaar wil vastzetten. Hiernaast is geen vergelijking gemaakt tussen het openbreken van het rentecontract voor de maximale vaste renteperiode van 20 jaar bij de huidige geldverstrekker en het oversluiten van de geldlening. Ook staan de rentetarieven van SNS niet in het rapport. Verder heeft de adviseur niet of onvoldoende de stelling van de consument weersproken dat de oversluiting tot een minimale besparing heeft geleid. Tot slot wordt opgemerkt dat niet in het rapport is verwerkt de uiteindelijke gekozen rentevastperiode van tien jaar.

Zorgplicht geschonden

“Naar het oordeel van de commissie heeft de adviseur hiermee niet voldaan aan zijn plicht zich er voldoende van te verzekeren dat de door hem verstrekte adviezen aansluiten bij de wensen van de consument. De adviseur heeft daarnaast niet voldaan aan zijn plicht de consument zodanig te informeren over de gevolgen van haar keuze, dat zij gelet op haar wensen een weloverwogen beslissing kon nemen. Dit betekent dat de adviseur zijn zorgplicht tegenover de consument heeft geschonden.

“De consument vordert dat de adviseur zijn honorarium matigt en de oversluitkosten vergoedt. De commissie ziet geen aanleiding om de kosten van het advies te matigen. De consument had deze kosten ook moeten maken als het adviestraject gereconstrueerd kon worden. De commissie begroot de schade die de consument als gevolg van de zorgplichtschending heeft geleden ex aequo et bono op 1.511 euro.”

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0621) De consumenten klagen over het aanvraagproces voor een hypothecaire geldlening. Deze aanvraag is uiteindelijk afgewezen, waardoor...

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0595) De Geschillencommissie beslist dat de hypotheekadviseur een bedrag van 1.797,50 euro aan de consument vergoedt. De consument heeft...

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie...

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

(Kifid-uitspraak GC 2023-0567) Een hypotheekadviseur verzuimde door te vragen toen klanten uit zichzelf vertelden dat zij een woning in Spanje hebben. De Geschillencommissie:...