PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

euro's via Pixabay 4

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand van de wet- en regelgeving – niet voor toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem van het BKR. Dit bepaalde luidt: “De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.”

De PG concludeert dat thans “niet is voldaan aan de door art. 6 lid 3 AVG gestelde eis van een rechtsgrond in het Unierecht of het lidstatelijke recht, en aan de desbetreffende eisen van duidelijkheid, nauwkeurigheid en voorspelbaarheid. Voor zover toch gezegd zou kunnen worden dat een voldoende duidelijke, nauwkeurige en voorspelbare verplichting tot gegevensverwerking besloten ligt in het wettelijk voorgeschreven systeem van kredietregistratie, voldoet die verplichting mijns inziens niet aan het noodzakelijkheidsvereiste van art. 6 lid 3 (slot) AVG, te weten dat de verplichting beantwoordt aan een doelstelling van algemeen belang en evenredig is met het nagestreefde gerechtvaardigde doel. Het betreft dan immers een niet geclausuleerde, impliciete wettelijke verplichting, waaraan geen kenbare afweging van de betrokken privacyaspecten door de wetgever ten grondslag ligt”.

Volgens de PG moet de verwerking van persoonsgegevens door een kredietinstelling, door middel van een registratie in het CKI van het BKR, worden getoetst aan het bepaalde in artikel 6 lid 1, aanhef en onder f, AVG (“De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is”).

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant...

Meningen over positieve hypotheekregistratie verdeeld

Meningen over positieve hypotheekregistratie verdeeld

De meningen over positieve hypotheekregistratie zijn verdeeld, blijkt uit de reacties op de donderdag gesloten internetconsultatie 'Wet stelsel kredietregistratie'....

NVB en Verbond: ook studieschulden registreren

NVB en Verbond: ook studieschulden registreren

NVB en Verbond van Verzekeraars verwelkomen het voorstel van een wettelijke grondslag voor het beheer van het stelsel van kredietregistratie. Zij zijn geen voorstander...

Kredietgegevens voortaan drie in plaats van vijf jaar bewaard

Kredietgegevens voortaan drie in plaats van vijf jaar bewaard

Er gaan wettelijke regels gelden voor de kredietovereenkomsten die worden geregistreerd. En de beheerder van het kredietenregister zal aan voorwaarden moeten voldoen....

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te...

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

(Rechtspraak) Een administratieve fout kost a.s.r. 250.000 euro. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de eiser niet van het onjuiste bedrag op de levensverzekering...

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

(Rechtspraak) Een hypotheekadviseur heeft de zorgplicht geschonden door het verhuurverbod niet te melden, oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland. Hij draait op voor...

Bank mocht dividenduitkeringen meenemen bij bepalen leencapaciteit

Bank mocht dividenduitkeringen meenemen bij bepalen leencapaciteit

(Rechtspraak) Rabobank mocht dividenduitkeringen meenemen bij het bepalen van de leencapaciteit van een ondernemer de de geldverstrekker nu beschuldigt van overkreditering....

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

(Kifid-uitspraak GC 2022-0013) De bank mag voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie van het ID-bewijs verlangen....

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de vernietiging van een bindend Kifid-advies toegewezen. Volgens het hof heeft de Kifid Commissie...