Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie komt tot het oordeel dat de meeneemregeling – anders dan Obvion meent – wél van toepassing was op de situatie van de consumenten. Obvion heeft het beroep op de meeneemregeling dan ook ten onrechte afgewezen. Obvion moet deze fout herstellen.

De commissie overweegt als volgt: “In artikel 27 van de algemene voorwaarden staat niet duidelijk of de verkoop van de oude woning en de koop van de nieuwe woning in een bepaalde volgorde moeten plaatsvinden. De argumenten van Obvion overtuigen niet. ‘Koopt’ staat weliswaar in de tegenwoordige tijd, maar ‘verkoopt’ staat dat ook. Uit de werkwoordstijden valt dus niet goed af te leiden dat de verkoop van de oude woning eerst zou moeten plaatsvinden. Bovendien staat er geen tijdsaanduiding in de voorwaarden (bijvoorbeeld: ‘koopt u daarna een andere woning). Ook het feit dat de verkoop en koop in de nummering van artikel 27 in een bepaalde volgorde genoemd worden – eerst ‘verkoopt’ (bij punt 1) en daarna ‘koopt’ (bij punt 1a) – betekent niet zonder meer dat de verkoop en koop ook daadwerkelijk in die volgorde moeten plaatsvinden.

“In haar aanvullende reactie stelt Obvion dat de meeneemregeling alleen van toepassing is als de nieuwe geldlening dient voor de aankoop van een nieuwe woning – en niet enkel voor de renovatie van een woning die al in eigendom is. De commissie gaat hier niet in mee. In de eerste plaats noemt artikel 27 van de algemene voorwaarden geen bestedingsdoel en maakt het (dus) ook geen onderscheid tussen een geldlening die bestemd is voor de aankoop van een woning en een geld- lening die (ook) bestemd is voor de verbouwing. De voorwaarde die Obvion lijkt te stellen – dat de meeneemregeling alleen van toepassing is als de nieuwe geldlening bestemd is voor de aankoop van een woning – is dan ook niet terug te voeren op de tekst van artikel 27 van de algemene voorwaarden. In de tweede plaats past het ook niet bij de gedachte van de meeneemregeling. Kenmerkend voor de meeneemregeling is immers dat het onderpand gewisseld wordt, terwijl de geldlening (zoveel mogelijk) ongewijzigd in stand blijft. De bestemming van de geldlening – voor de aankoop van een woning en/of voor de verbouwing ervan – maakt daarbij niet uit.”

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

In de nieuwe VVP (5-2023) staat Martin Koot van MoneyView stil bij de weer opgelaaide woekerpolisaffaire en nieuwe pijnlijke dossiers. Koot merkt op dat financieel...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

(Kifid-uitspraak GC 2023-0821) De Geschillencommissie is van oordeel dat de klacht van de consument niet behandelbaar is voor zover deze gaat over de weigering van...

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0799) De consumenten hebben de adviseur opdracht gegeven tot het bemiddelen en adviseren bij het oversluiten van hun hypothecaire geldlening....

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0786) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft door hen niet te informeren over de...

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

(Kifid-uitspraak GC 2023-0769) Het is niet aan de bank om de wensen en behoeften te inventariseren bij het aangaan van een overeenkomst. Deze werkzaamheden liggen...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...

Meer over