Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0474) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies in verband met de financiering van een te verhuren nieuwbouwwoning tot de adviseur (Handass) gewend. De consumenten beklagen zich over het gegeven hypotheekadvies en het adviestraject. De Geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon niet heeft voldaan aan zijn verzwaarde motiveringsplicht Ook heeft de adviseur de op hem rustende dossierplicht geschonden. Dit betekent dat de adviseur zijn zorgplicht jegens de consumenten heeft geschonden en dat hij aansprakelijk is voor de daardoor ontstane schade. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

De commissie stelt voorop dat “van een adviseur mag worden verwacht dat hij niet volstaat met een blote betwisting van de stellingen van een consument. Een adviseur is degene die bij uitstek in staat is inzicht te geven hoe hij tot zijn advies is gekomen. Op hem rust derhalve een verzwaarde motiveringsplicht.

“De adviseur heeft geen nadere feitelijke gegevens, zoals onder meer het schriftelijk advies, aantekeningen uit het dossier en gespreksverslagen, verstrekt. De informatie en advisering tijdens het adviestraject is niet reproduceerbaar gebleken.

“Anders dan de adviseur stelt, kan uit zijn e-mailbericht van 26 augustus 2019 en een geciteerde passage uit de opdrachtbevestiging niet worden herleid welk advies hij de consumenten heeft gegeven. Ook de gemaakte financieringsopzetten zijn onvoldoende om het advies- traject te reproduceren.

“Daarbij komt dat van een adviseur mag worden verwacht dat hij het adviestraject zo vastlegt dat het door hem afgegeven hypotheekadvies een logisch gevolg vormt van de door de consumenten verstrekte informatie. Hij dient het hypotheekdossier op een correcte manier samen te stellen en bij te houden. In het onderhavige dossier zijn behalve een klantprofiel hypotheek en enkele financieringsopzetten, geen advies- rapport, gespreksverslagen of andere documenten aanwezig. Mede hierdoor is het adviestraject slecht te reconstrueren. Ook is niet vastgelegd over de redenen waarom de adviseur in plaats van een verhuurhypotheek de eigen-woning-hypotheek heeft geadviseerd en aangevraagd. Omdat er sprake is van een wezenlijk andere hypotheekvorm had het op weg van de adviseur gelegen om de consumenten hierover te informeren en dit ook duidelijk vast te leggen in het dossier. Een duidelijke verslaglegging had wellicht meer duidelijkheid voor de consumenten gecreëerd.”

12.000 euro

De commissie: “De consumenten vorderen de taxatiekosten omdat zij woning 1 opnieuw hebben moeten laten taxeren en de kosten voor het afsluiten en het vestigen van een nieuwe hypothecaire geldlening voor woning 1. Deze kosten zouden de consumenten niet hebben gemaakt als zij via de adviseur direct een verhuurhypotheek hadden afgesloten. De adviseur moet deze kosten daarom aan de consumenten vergoeden. Het voorgaande geldt ook voor de door de consumenten betaalde boeterente. Immers, indien direct de juiste hypotheek was afgesloten, hadden de consumenten de geldlening niet hoeven over te sluiten en waren zij ook geen boeterente verschuldigd.

“Hoewel de consumenten de advieskosten ook verschuldigd waren geweest als zij een passend advies hadden gekregen, is de commissie van oordeel dat, gelet op de schending van de dossierplicht, een (gedeeltelijke) restitutie van de in rekening gebrachte adviesvergoeding ook op zijn plaats is.

“Uit al het bovengenoemde volgt dat adviseur gehouden is de als gevolg hiervan door consumenten geleden schade (deels) te vergoeden. Deze schade wordt door de commissie ex aequo et bono begroot op een bedrag van 12.000 euro. Het meer of anders gevorderde komt niet voor vergoeding in aanmerking.”

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening...

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

(Kifid-uitspraak GC 2022-1117) De consumenten stellen dat hun hypotheekaanvraag door toedoen van de adviseur te laat is ingediend. Zij vorderen dat de adviseur hen...

Consument verzaakte onderzoeksplicht

Consument verzaakte onderzoeksplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-1105) De consument stelt dat ze er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld was aan leningdeel...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 06-2022) Vaktermen kunnen bij consumenten makkelijk tot misverstanden leiden. Voor de adviseur reden om deze...

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1022) De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht, omdat zij de consument niet of onvoldoende...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseurs hebben, aldus Bureau DFO, een zelfstandige verplichting om te komen tot een advies of een bepaalde financiering voor hun cliënt verantwoord is. Bureau...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....