Mogelijkheid bouwdepot ten onrechte niet meegenomen in advies

euro's via Pixabay 4

(Kifid-uitspraak GC 2023-0574) De consumenten klagen over het feit dat zij in 2015 geen bouwdepot hebben gekregen bij hun hypothecaire geldlening. Zij menen hierdoor onnodig rente en belasting te hebben betaald over het geleende, maar niet gebruikte bedrag. De Geschillencommissie concludeert dat de bank (ING) haar zorgplicht heeft geschonden, als gevolg waarvan de consumenten schade lijden. Wel is de schade mede het gevolg van een omstandigheid die de consumenten kan worden toegerekend. De schade wordt daarom gelijk verdeeld over de bank en de consumenten. De commissie beslist dat de bank een bedrag van 3.147 euro aan de consumenten vergoedt.

De commissie: “Ofschoon de bank beleidsvrijheid heeft om te bepalen in welke situaties er een bouwdepot kan worden verstrekt had het op haar weg gelegen de consumenten (expliciet) mede te delen dat zij geen bouwdepot konden krijgen en waarom niet. De bank heeft ook geen uitleg gegeven over het feit dat er in 2021 wel een bouwdepot verstrekt werd aan de consumenten, terwijl de situatie niet anders was dan in 2015. De commissie acht het daarom, bij gebrek aan uitleg van de bank, aannemelijk dat de consumenten wel een bouwdepot hadden kunnen krijgen in 2015, had de adviseur (de hypotheekadviseur van de bank, red.) dit voor hen aangevraagd.

“Als de consumenten het door hen ontvangen adviesrapport en de hypotheekofferte nauwkeuriger gelezen hadden, hetgeen ondanks de tijdsdruk wel van hen verwacht had mogen worden, hadden zij kunnen constateren dat zij geen bouwdepot geadviseerd en geoffreerd hadden gekregen. Zij hadden op dat moment nog de mogelijkheid om een nieuwe offerte aan te vragen waarin wél een bouwdepot was opgenomen. Aldus had de schade op deze manier voorkomen kunnen worden.

“Gelet op het voorgaande is de commissie van mening dat de door de consumenten geclaimde schade niet alleen het gevolg is van de zorgplichtschending van de bank, maar mede veroorzaakt is door het niet goed lezen van het hypotheekadvies en de hypotheekofferte door de consumenten. Dit brengt met zich mee dat de schade verdeeld zal moeten worden over de bank en de consumenten. Een 50-50 verdeling is in de ogen van de commissie een redelijke verdeling.”

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

(Kifid-uitspraak GC 2023-0821) De Geschillencommissie is van oordeel dat de klacht van de consument niet behandelbaar is voor zover deze gaat over de weigering van...

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0799) De consumenten hebben de adviseur opdracht gegeven tot het bemiddelen en adviseren bij het oversluiten van hun hypothecaire geldlening....

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0786) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft door hen niet te informeren over de...

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant...

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

(Kifid-uitspraak GC 2023-0769) Het is niet aan de bank om de wensen en behoeften te inventariseren bij het aangaan van een overeenkomst. Deze werkzaamheden liggen...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...

Meer over