Meningen over positieve hypotheekregistratie verdeeld

Register via Pixabay

De meningen over positieve hypotheekregistratie zijn verdeeld, blijkt uit de reacties op de donderdag gesloten internetconsultatie 'Wet stelsel kredietregistratie'. De VFN is voor, NVB en Verbond van Verzekeraars zijn tegen.

De VFN: "Het positief registreren van hypothecair krediet is in lijn met de doeleinden van de kredietregistratie: het voorkomen van overkreditering en het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de kredietnemer. In dit licht valt niet goed te begrijpen waarom de registratie ten aanzien van hypothecaire kredieten beperkt zou moeten blijven tot een negatieve registratie. Een hypothecair krediet is immers niet alleen een zeer langdurige financiële verplichting maar ook de financiële verplichting die qua omvang veelal de meest verstrekkende impact heeft op de financiële situatie van een kredietnemer."

NVB en het Verbond zijn "geen voorstander van positieve registratie van hypotheken, ook niet van positieve registratie van hypotheken voor specifieke doelgroepen. De positieve registratie van hypotheken draagt niet bij aan het verbeteren van het inzicht in de financiële situatie van de consument. Hoe de financiële verplichtingen van de consument er uit zien, moet altijd door de geldverstrekker worden achterhaald bij de consument. Voor een geldverstrekker is het daarom van belang om te kunnen achterhalen óf er een hypotheek is. Het Kadaster biedt geldverstrekkers hiervoor volledig inzicht en is daarmee het enige juiste register om te raadplegen. De adviseur zal vervolgens in het gesprek met de consument de specifieke situatie bespreken en de consument kan actuele informatie aanleveren. Bij consumptieve kredieten worden de maandelijkse woonlasten – huur, hypotheek, inwonend – uitgevraagd en worden bewijsstukken opgevraagd bij de consument. Een positieve registratie van hypotheken draagt niet bij tot het achterhalen van de maandelijkse lasten."

Voordeel niet duidelijk

De NVF stelt vragen: "Een hypotheek kent een looptijd van normaliter 30 jaar. Het voordeel van een positieve registratie lijkt niet geheel duidelijk indien de volgende effecten hiervan worden meegenomen en/of afgewogen: niet duidelijk is over welk te registreren bedrag aan hypotheek wordt gesproken; betreft dit de netto oorspronkelijk afgesloten hoofdsom van de hypotheek, het bedrag van de hypothecaire inschrijving (meestal plus 30 procent) of betreft dit het verschuldigde saldo? Wordt hiernaast ook informatie over de aflossingsvorm opgenomen (aflosvrij, lineair, annuïtair?)

"Op dit moment wordt een hypotheek enkel geregistreerd indien er zich een bijzonderheid voordoet. Dat
voldoet in de praktijk goed waardoor een 'positieve registratie' automatisch het geval is indien een
hypotheek niet in het BKR wordt getoond. Het algehele overzicht wordt er niet duidelijker op indien er grote
aantallen hoge kredietbedragen als hypotheek worden opgenomen.

"Met een positieve hypotheekregistratie kan extra informatie betreffende de vermogenspositie van de cliënt worden verkregen (zeker in combinatie met openbare gegevens omtrent woningwaarde of WOZ-waarde). Dit lijkt - zeker in het kader van privacy - een ongewenst effect.

"Uit het registreren van hypotheekbedragen kan niet worden herleid welk(e) maandbedrag(en) hierop van
toepassing zijn. Dit is om een budgettaire inschatting te maken relevant en een belangrijk hulpmiddel wat bij consumptief krediet wél effectief gebruikt wordt teneinde een juiste risico-inschatting te kunnen maken. Het is mede hierom niet duidelijk is of het opnemen van een positieve hypotheekregistratie gaat bijdragen aan een betere of meer verantwoorde kredietverstrekking. Onbekend is of - door het ontbreken van
hypotheken in het BKR - extra risico wordt gelopen door consument of kredietverstrekker. De vraag moet dan ook gesteld worden of de investering die hiervoor gedaan moet worden opweegt tegen het voordeel dat nochtans niet duidelijk is."

 

NVB en Verbond: ook studieschulden registreren

NVB en Verbond: ook studieschulden registreren

NVB en Verbond van Verzekeraars verwelkomen het voorstel van een wettelijke grondslag voor het beheer van het stelsel van kredietregistratie. Zij zijn geen voorstander...

Kredietgegevens voortaan drie in plaats van vijf jaar bewaard

Kredietgegevens voortaan drie in plaats van vijf jaar bewaard

Er gaan wettelijke regels gelden voor de kredietovereenkomsten die worden geregistreerd. En de beheerder van het kredietenregister zal aan voorwaarden moeten voldoen....

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand...