Leergeld…

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0391) De consument heeft in 2017 (met zijn toenmalige partner) een hypothecaire lening afgesloten bij de hypotheekverstrekker. In 2021 heeft hij bij de hypotheekverstrekker om een verhoging van die hypothecaire geldlening verzocht. De hypotheekverstrekker heeft dit verzoek afgewezen, omdat de consument zijn studieschuld (zowel in 2017 als in 2021) niet heeft vermeld op de aanvraag. De consument stelt dat dit niet aan hem te wijten is en vordert dat de hypotheekverstrekker hem de mogelijkheid geeft kosteloos zijn hypothecaire lening over te sluiten dan wel hem alsnog de verhoging van de hypothecaire lening verstrekt. De vorderingen van de consument worden afgewezen.

De Geschillencommissie: “De consument beroept zich er met name op dat zijn hypotheekadviseurs (dan wel de hypotheekverstrekker) niet hebben gevraagd naar de studie- schuld. Voor zover zijn hypotheekadviseurs hier niet naar hebben gevraagd, is dit een omstandigheid die voor rekening en risico van de consument komt. Voor zover de consument van mening is dat zijn hypotheekadviseurs hierin een verwijt te maken valt, dient hij zich tot hen te richten. De hypotheekverstrekker kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten van de hypotheekadviseurs.
“De reden waarom de consument zijn studieschuld niet heeft vermeld is in feite ook niet van belang. Feit is dat hij de studieschuld tot tweemaal toe niet heeft gemeld en dit  was voor de hypotheekverstrekker aanleiding de gevraagde verhoging af te wijzen. Dit komt de commissie niet onredelijk voor.

“De consument is in ieder geval bij de aanvraag voor de verhoging ook wel degelijk gevraagd naar de studieschuld, nu de hypotheekverstrekker expliciet heeft verzocht om een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de consument en de consument daarop niet heeft vermeld dat hij maandelijkse aflossingen verricht op zijn studieschuld. Het had wel op de weg van de consument gelegen om deze uitgave te vermelden, dan wel aan de hypotheekverstrekker uit te leggen waarom hij deze uitgave niet van belang vond voor de hypotheekaanvraag. De consument heeft dit echter nagelaten.”

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening...

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

(Kifid-uitspraak GC 2022-1117) De consumenten stellen dat hun hypotheekaanvraag door toedoen van de adviseur te laat is ingediend. Zij vorderen dat de adviseur hen...

Consument verzaakte onderzoeksplicht

Consument verzaakte onderzoeksplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-1105) De consument stelt dat ze er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld was aan leningdeel...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 06-2022) Vaktermen kunnen bij consumenten makkelijk tot misverstanden leiden. Voor de adviseur reden om deze...

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1022) De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht, omdat zij de consument niet of onvoldoende...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0897) De Geschillencommissie is van oordeel dat een tariefklassetabel onderdeel uitmaakt van de afspraken tussen de bank en de consumenten...