Klacht van 144 mille tegen adviseur strandt bij Kifid

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0629) Kifid geeft de consumenten die 144 mille van hun hypotheekadviseur eisten geen gelijk. De adviseur is bij de indicatieve berekeningen voor het (maximaal) te lenen bedrag uitgegaan van onvolledige informatie over het (pensioen)inkomen van de consumenten. Van de adviseur hoefde naar het oordeel van de Geschillencommissie in het onderhavige geval ten aanzien van de indicatieve berekeningen echter niet meer te worden verwacht.

De consumenten hebben zich in mei 2020 tot de adviseur gewend met de wens een woning aan te kopen. De adviseur heeft de consumenten vervolgens indicatieve berekeningen van het maximaal te lenen bedrag doen toekomen op basis van de door de consumenten verstrekte stukken. De consumenten hebben in december 2020 zonder financieringsvoorbehoud een woning gekocht en de adviseur gevraagd te bemiddelen bij het verkrijgen van een financiering. Het aanbod van de geldverstrekker was substantieel lager dan ze hadden verwacht op basis van de berekeningen van de adviseur waardoor ze meer eigen vermogen hebben moeten inbrengen om de financiering rond te krijgen. Ze stellen de adviseur aansprakelijk voor de vermeende schade. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat de adviseur niet toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn dienstverlening jegens de consumenten en dat de vordering van de consumenten tot vergoeding van 144.000 euro niet kan worden toegewezen.

De commissie “is van oordeel dat de adviseur in het onderhavige geval, in de fase waarin het traject zich bevond niet verwijtbaar heeft gehandeld jegens de consumenten. Hij heeft berekeningen gemaakt op basis van de door de consumenten aangeleverde stukken over het inkomen. In de Leidraad Hypotheekadvisering van de AFM staat opgenomen dat wanneer een consument en de adviseur besluiten om samen het totale adviestraject in te gaan, de fase van volgt van de beeldvorming. Daarin vindt de inventarisatie plaats, op een veel gedetailleerder niveau dan bij de kennismaking. Daarbij inventariseert de adviseur onder meer de financiële positie van een consument relevant voor het opstellen van een passend hypotheekadvies.

“De consumenten hebben de adviseur eind december, na de aankoop van de woning, de opdracht verstrekt het advies- dan wel bemiddeltraject in te gaan voor het verkrijgen van een financiering. Van de adviseur hoefde naar het oordeel van de commissie in het onderhavige geval ten aanzien van de indicatieve berekeningen dan ook niet meer te worden verwacht. De adviseur heeft op basis van de door de consumenten verstrekte gegevens informatie verstrekt.

Klachtafhandeling

“Uit het dossier volgt dat de adviseur niet binnen de door hem aangegeven termijn heeft gereageerd op de klacht die de consumenten op 26 juni 2021 bij hem hebben ingediend. Daarnaast is de adviseur niet ingegaan op alle klachtonderdelen van de consumenten. De commissie volgt de consumenten daarom ook in hun klacht over de klachtafhandeling door de adviseur en verzoekt de adviseur hier nota van te nemen.

“Dit klachtonderdeel kan ook niet leiden tot toewijzing van de vordering. De adviseur heeft voor zijn werkzaamheden geen kosten in rekening gebracht en aangeboden andere kosten (al dan niet gedeeltelijk) voor zijn rekening te nemen. Tot meer kan hij ten aanzien van dit klachtonderdeel niet gehouden worden.”

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseurs hebben, aldus Bureau DFO, een zelfstandige verplichting om te komen tot een advies of een bepaalde financiering voor hun cliënt verantwoord is. Bureau...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0897) De Geschillencommissie is van oordeel dat een tariefklassetabel onderdeel uitmaakt van de afspraken tussen de bank en de consumenten...

Hypotheekadviseur had moeten doorvragen

Hypotheekadviseur had moeten doorvragen

(Kifid-tussenuitspraak GC 2022-0886A) De consumenten vorderen een schadevergoeding van de adviseur omdat zij als gevolg van zijn handelen geen hypotheekrenteaftrek...

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

(Rechtspraak) Een hypotheekadviseur heeft de zorgplicht geschonden door het verhuurverbod niet te melden, oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland. Hij draait op voor...

Kifid onderzoekt klanttevredenheid financiële dienstverleners

Kifid onderzoekt klanttevredenheid financiële dienstverleners

Kifid doet voortaan jaarlijks onafhankelijk onderzoek naar de klanttevredenheid bij financiële dienstverleners. Dit in aanvulling op het lopende klanttevredenheidsonderzoek...

Adviseur moet gevolgen extra aflossing goed belichten

Adviseur moet gevolgen extra aflossing goed belichten

(Kifid-uitspraak GC 2022-0851) De consument heeft zich voor advies en bemiddeling inzake de financiering van een woning tot de adviseur gewend. De consument verkeerde...

Bestendig inkomen te laag vaststellen is schending zorgplicht

Bestendig inkomen te laag vaststellen is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-0804) De consument en zijn partner hebben bij de bank een aanvraag ingediend voor een hypothecaire geldlening. De bank heeft de aanvraag...

Bank niet verplicht hypotheek te verhogen

Bank niet verplicht hypotheek te verhogen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0780) De consument beklaagt zich over de handelswijze van de geldverstrekker in het kader van zijn verzoek tot verhoging van zijn hypothecaire...