Kifid laat technisch juiste BKR-registratie toch ongedaan maken

Register via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0401) De consument heeft in 2006 samen met zijn toenmalige partner en haar zoon een hypothecaire geldlening afgesloten. De consument was, evenals de partner en haar zoon, hoofdelijk aansprakelijk voor deze geldlening. Nadat de woning in 2017 is verkocht, is er een restschuld ontstaan. De consument heeft hiervan een derde voldaan waarna hij door de bank gekweten is. De bank heeft een bijzonderheidscode 3 op naam van de consument bij Stichting BKR gemeld. De consument vordert nu verwijdering van deze registratie. De Geschillencommissie is van oordeel dat de registratie op naam van de consument technisch juist is maar dat deze desalniettemin verwijderd dient te worden. De belangen van de consument wegen zwaarder dan die van de bank.

De commissie: “De restschuld is ontstaan doordat de zoon – die eigenaar van de woning was en in die hoedanigheid ook de maandelijkse aflossingen op zich nam – niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Zonder enige tussenkomst of bemoeienis van de consument is de woning vervolgens verkocht voor een bedrag dat lager lag dan de hoogte van de hypothecaire geldlening.

“Op het moment dat de consument op de hoogte raakte van de restschuld, is hij met de bank overeengekomen om ‘zijn deel’ (althans zo heeft de consument dit beleefd) in één keer te voldoen. Dit bedrag is dan ook direct door hem voldaan. Er is geen sprake geweest van aantoonbare betalingsproblemen aan de zijde van de consument. Dit is door de bank ook niet weersproken Ook heeft de consument aangetoond dat ook nu sprake is van een stabiele financiële situatie. Daarbij komt dat inmiddels al drie jaar en zes maanden van de vijfjaarstermijn zijn verstreken.”

Volgens de bank is wel degelijk sprake van een afboeking van een gedeelte van de schuld. De consument was hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele restschuld maar na zijn betaling is hem kwijting verleend. De bank heeft dus ten aanzien van de consument een afboeking moeten doen. Daarnaast is het overige deel van de restschuld tot op de dag van vandaag nog niet volledig afgelost door de overige schuldenaren. In haar belangenafweging heeft de bank meegenomen dat er aan de consument kwijting is verleend voor een aanzienlijk bedrag. De reden dat de consument op dit moment geen schulden heeft en financieel stabiel is, is gelegen in het feit dat de bank hem een groot gedeelte van de schuld heeft kwijtgescholden. Daarnaast is de wens tot het aankopen van een nieuwe woning een onvoldoende zwaarwegend belang, aldus de bank.

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening...

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

(Kifid-uitspraak GC 2022-1117) De consumenten stellen dat hun hypotheekaanvraag door toedoen van de adviseur te laat is ingediend. Zij vorderen dat de adviseur hen...

Consument verzaakte onderzoeksplicht

Consument verzaakte onderzoeksplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-1105) De consument stelt dat ze er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld was aan leningdeel...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 06-2022) Vaktermen kunnen bij consumenten makkelijk tot misverstanden leiden. Voor de adviseur reden om deze...

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1022) De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht, omdat zij de consument niet of onvoldoende...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0897) De Geschillencommissie is van oordeel dat een tariefklassetabel onderdeel uitmaakt van de afspraken tussen de bank en de consumenten...