Kifid laat adviseur beloning met driekwart matigen

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0285) De adviseur heeft in opdracht van de consument diverse werkzaamheden verricht na de beëindiging van haar affectieve relatie. Over een deel van deze werkzaamheden is Kifid niet bevoegd te oordelen. Over dat deel van de werkzaamheden waarover wel geoordeeld kan worden is de Geschillencommissie van oordeel dat de nota van de adviseur gematigd dient te worden.

De commissie: “Wat de aard van de werkzaamheden betreft staat vast dat die een breed palet besloegen. De consument wenste onder meer met de hulp van de adviseur overzicht te verkrijgen over haar financiën en belastingen. De commissie stelt vast dat die werkzaamheden niet kwalificeren als een financiële dienst zoals bedoeld in het reglement en de Wft en het hiertegen gerichte verweer van de adviseur daarom doel treft.

Geen afspraak gemaakt over honorering

“In dit geval staat vast dat partijen vooraf geen afspraak hebben gemaakt over de honorering van de werkzaamheden van de adviseur. De adviseur heeft op een gegeven moment een richtbedrag van 2.000 euro genoemd. De stelling van de adviseur dat de consument met dit bedrag instemde omdat ze daarop niet reageerde, wordt gepasseerd. Partijen hadden immers geen concrete afspraak over een uurtarief of een vast tarief gemaakt met als gevolg dat uit het niet reageren van de consument geen instemming kan worden begrepen.

“Over de uitvoering van de werkzaamheden voert de consument aan dat de adviseur, zonder dit met haar te hebben afgestemd, de ex-partner een voorstel presenteerde voorzien van een te betalen rentepercentage. Ook klaagt de consument erover dat werkzaamheden door de adviseur zijn uitgevoerd zonder afstemming met de consument maar wel in rekening zijn gebracht.

“Hier tegenover staat dat niet of onvoldoende is onderbouwd dat het bereikte resultaat van de werkzaamheden van de adviseur van onvoldoende kwaliteit zouden zijn. Gelet op het feit dat de aard en de omvang van de werkzaamheden niet of onvoldoende zijn afgebakend en een concrete afspraak over de beloning van de adviseur ontbreekt dient de commissie de beloning van de adviseur ex aequo et bono vast te stellen. In dat kader wordt het redelijk geacht dat de nota wordt gematigd met een bedrag van 500 euro.”

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening...

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

(Kifid-uitspraak GC 2022-1117) De consumenten stellen dat hun hypotheekaanvraag door toedoen van de adviseur te laat is ingediend. Zij vorderen dat de adviseur hen...

Consument verzaakte onderzoeksplicht

Consument verzaakte onderzoeksplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-1105) De consument stelt dat ze er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld was aan leningdeel...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 06-2022) Vaktermen kunnen bij consumenten makkelijk tot misverstanden leiden. Voor de adviseur reden om deze...

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1022) De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht, omdat zij de consument niet of onvoldoende...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseurs hebben, aldus Bureau DFO, een zelfstandige verplichting om te komen tot een advies of een bepaalde financiering voor hun cliënt verantwoord is. Bureau...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Meer over