Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud. Volgens de consumenten heeft de adviseur niet juist gehandeld door niet tijdig de juiste documentatie op te vragen waarmee zij een geslaagd beroep op het financieringsvoorbehoud hadden kunnen doen. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur geen fout heeft gemaakt die leidt tot aansprakelijkheid. De vordering wordt afgewezen.

Door niet direct een afwijzingsbrief bij de kredietinstelling op te vragen die voldeed aan de in de koopovereenkomst opgenomen vereisten voor het inroepen van de ontbindende voorwaarden, heeft de adviseur volgens de consumenten niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel adviseur verwacht mocht worden. De vermeende schending van de zorgplicht heeft ze 45.000 mille gekost. Op 29 november 2021 zijn de consumenten gedagvaard door de verkopende partij. Uiteindelijk hebben de consumenten het geschil buiten rechte geschikt tegen betaling van een bedrag van 45.000 euro, waarvoor zij de adviseur aansprakelijk houden.

De commissie: “Door de afwijzingsbrief op 20 april 2020 aan de consumenten door te sturen, heeft de adviseur hen in staat gesteld tijdig (uiterlijk 22 april, red.) de ontbindende voorwaarde in te roepen. Hiermee konden zij immers aan de verkopende partij duidelijk maken dat er problemen waren met het verkrijgen van de benodigde financiering. De aanvullende toelichting van de adviseur van 21 april 2020 en de (verbeterde, red.) afwijzingsbrief van de kredietinstelling van 23 april 2020 moeten worden gezien als bevestigingen van de afwijzing waarvan de verkopende partij al op 20 april 2020 op de hoogte was gebracht.

“Hoewel de adviseur de door hem op 17 april 2020 ontvangen afwijzingsbrief van de kredietinstelling zonder goede reden pas op 20 april 2020 aan de consumenten heeft doorgestuurd, leidt dit niet tot aansprakelijkheid voor de schade omdat de consumenten die brief tijdig hebben ontvangen, dat wil zeggen vóór het verstrijken van de termijn die voor het inroepen van het financieringsvoorbehoud was gesteld. De consumenten hebben de ontbindende voorwaarde tijdig en onder overlegging van de afwijzingsbrief van 17 april 2020 ingeroepen.”

VVP: Deze redenering volgend hebben de consumenten zich ten onrechte laten inpakken door de verkopende partij en hadden zij het beter op de rechtszaak kunnen laten aankomen.

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0141) Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat bijkomende kosten voor hun verbouwing uit het bouwdepot betaald kunnen worden....

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

(Kifid-uitspraak GC 2023-0109) De adviseur heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij (tijdig) het adviesrapport heeft opgesteld en dat (vooraf) met de consument heeft...

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0113) De hypotheekadviseur heeft de op hem rustende zorgplicht geschonden, waardoor de consumenten de bestaande rente voor het spaardeel...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....