Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig mogelijk na het adviesgesprek heeft geïnformeerd dat hij niet kon bemiddelen voor de door de consument gewenste geldverstrekker en dat hij de overeengekomen opdracht niet is nagekomen.

De door de consument gestelde schade van 0,3 procent over de hoofdsom van 230.000 euro over een periode van 25 jaar wordt gerekend vanaf 2 februari 2022 toegewezen.

De consument is telefonisch benaderd voor een adviesgesprek over zijn hypotheek. Op 24 november 2021 heeft de adviseur hem bezocht. Toen hebben partijen besproken om de hypotheek van de consument bij een andere bank onder te brengen. Er is een overeenkomst van opdracht ondertekend, de consument ontving daarvan geen exemplaar. Toen de consument op 12 januari 2022 zelf met de adviseur contact opnam omdat hij nog niets had vernomen, werd hem verteld dat de adviseur niet kan bemiddelen voor de door hem uitdrukkelijk gewenste geldverstrekker.

Het is de adviseur naar het oordeel van de commissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of kort na het adviesgesprek heeft geïnformeerd dat hij niet kon bemiddelen voor de door de consument genoemde geldverstrekker en dat hij de overeengekomen opdracht niet is nagekomen.

Documentatie vernietigd

De commissie: “Volgens de consument is in het adviesgesprek van 24 november 2021 afgesproken dat zijn bestaande hypothecaire geldlening met een hoofdsom van 230.000 euro zou worden overgesloten naar een door hem genoemde geldverstrekker tegen een rente van 1,5 procent. De adviseur betwist dit. De commissie passeert dit verweer.

“Op de adviseur als professionele dienstverlener rust een verzwaarde motiveringsplicht als het gaat om te onderbouwen welke afspraken de consument en de adviseur hebben gemaakt. Het gaat daarbij immers om de overeenkomst van opdracht waarvan de consument geen afschrift is verstrekt en die zich daarmee dus in het domein van de adviseur bevond.

“Deze verzwaarde motiveringsplicht betekent dat de adviseur ter motivering van zijn betwisting van de stellingen van de consument voldoende feitelijke gegevens, zoals de overeenkomst van opdracht of notities van het adviesgesprek, moet verstrekken om de consument aanknopingspunten te verschaffen voor een eventuele bewijslevering. De adviseur heeft die documenten niet overgelegd. Naar eigen zeggen heeft hij alle documentatie in dit dossier op verzoek van de consument vernietigd. Als de adviseur dit verzoek al van de consument heeft ontvangen, dan laat dit zijn verantwoordelijkheid onverlet om overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:10 lid 1 BW op zodanige wijze een administratie te voeren en daartoe behorende bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en plichten kunnen worden gekend. Daarbij komt dat in het e-mailbericht van de adviseur aan de consument van 13 januari 2022 wel staat dat hij het dossier heeft vernietigd, maar niet dat hij dit op verzoek van de consument heeft gedaan.”

Schadeberekening

De schadeberekening van de consument heeft de adviseur niet betwist, zodat de hoogte van de schade vaststaat. De adviseur is aansprakelijk voor de door de consument gevorderde schade. De klacht van de consument is gegrond, zijn vordering wordt toegewezen.

De commissie: “Dat de consument dankzij de informatie van de adviseur op de hoogte was van de besparingsmogelijkheden laat onverlet dat de adviseur aansprakelijk is voor de schade door een tekortkoming in de uitvoering van de door hem geaccepteerde opdracht. De schadeberekening van de consument heeft de adviseur niet betwist, zodat de hoogte van de schade vaststaat. De adviseur is aansprakelijk voor de door de consument gevorderde schade. De commissie gaat bij de vaststelling van de schade uit van de door de adviseur genoemde gebruikelijke periode van tien weken tussen het adviesgesprek en het oversluiten van de hypotheek, zodat de consument dan vanaf 2 februari 2022 een lagere rente zou zijn gaan betalen. De door de consument gestelde schade van 0,3 procent over de hoofdsom van 230.000 euro over een periode van 25 jaar zal daarom gerekend vanaf 2 februari 2022 worden toegewezen.”

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0141) Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat bijkomende kosten voor hun verbouwing uit het bouwdepot betaald kunnen worden....

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

(Kifid-uitspraak GC 2023-0109) De adviseur heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij (tijdig) het adviesrapport heeft opgesteld en dat (vooraf) met de consument heeft...

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0113) De hypotheekadviseur heeft de op hem rustende zorgplicht geschonden, waardoor de consumenten de bestaande rente voor het spaardeel...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....