Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Kifid kantoor

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen. De consumenten vorderen van de adviseur een schadevergoeding van 127.680 euro. De adviseur stelt zich op het standpunt dat de consumenten geen schade lijden als gevolg van het niet (tijdig) versturen van het getekende renteaanbod, omdat de consumenten de documenten, die nodig waren voor het verkrijgen van een bindende offerte, niet tijdig hebben aangeleverd en ook niet tijdig hadden kunnen aanleveren.

De Geschillencommissie stelt vast dat de adviseur, door het getekende renteaanbod niet (tijdig) door te sturen naar de bank tekortgeschoten is in de nakoming van overeenkomst. Daarnaast heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden door de consumenten op geen enkel moment te herinneren dat er nog documenten aangeleverd moesten worden. De consumenten hebben echter niet aangetoond, dan wel aannemelijk gemaakt, dat de bank het renteaanbod zou hebben omgezet in een bindende offerte in het geval de tekortkoming en zorgplichtschending van de adviseur niet zouden hebben plaatsgevonden. De commissie wijst de vordering tot schadevergoeding dan ook af.

Lopende termijnen bewaken

De commissie: "Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend hypotheekadviseur had verwacht mogen worden dat hij de lopende termijnen in de gaten hield en de consumenten tenminste éénmaal zou herinneren aan het feit dat het dossier nog niet compleet was. De adviseur wist immers als geen ander dat de bank de hypotheekaanvraag zonder de gevraagde documenten niet zou kunnen beoordelen en geen definitieve offerte zou verstrekken.

"Ook toen het de adviseur duidelijk werd dat het renteaanbod vervallen was, omdat het getekende voorstel niet tijdig ontvangen was door de bank, had de adviseur de consumenten eraan moeten herinneren dat er nog documenten aangeleverd moesten worden, te meer nu de adviseur nog geprobeerd heeft om de bank er toe te bewegen het renteaanbod van 8 april 2022 gestand te doen. Had de bank het renteaanbod gestand willen doen dan hadden de consumenten immers de gevraagde documenten alsnog voor een bepaalde datum (8 juni 2022, dan wel een nadere datum) moeten aanleveren.

"Naast het feit dat de adviseur de consumenten hieraan niet herinnerd heeft, heeft hij de consumenten ook in onwetendheid gehouden wat betreft het niet tijdig doorsturen van het getekende renteaanbod. Dat de consumenten wisten dat zij bepaalde documenten moesten aanleveren en zij ook zelf in het systeem hadden kunnen zien welke documenten er nog aangeleverd moesten worden doet niet af aan de zorgplichtschending van de adviseur.

Terecht geen advieskosten gerekend

Ten overvloede merkt de commissie het volgende op. "De adviseur heeft (vooralsnog) geen advies- en bemiddelingskosten in rekening gebracht bij de consumenten. Gelet op het feit dat er door de adviseur geen schriftelijk hypotheekadvies verstrekt is, er geen hypotheek met bemiddeling van de adviseur tot stand gekomen is en er sprake is geweest van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst c.q. zorgplichtschending van de adviseur, is dit in de ogen van de commissie ook terecht."

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0621) De consumenten klagen over het aanvraagproces voor een hypothecaire geldlening. Deze aanvraag is uiteindelijk afgewezen, waardoor...

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0595) De Geschillencommissie beslist dat de hypotheekadviseur een bedrag van 1.797,50 euro aan de consument vergoedt. De consument heeft...

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie...

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

(Kifid-uitspraak GC 2023-0567) Een hypotheekadviseur verzuimde door te vragen toen klanten uit zichzelf vertelden dat zij een woning in Spanje hebben. De Geschillencommissie:...

Mogelijkheid bouwdepot ten onrechte niet meegenomen in advies

Mogelijkheid bouwdepot ten onrechte niet meegenomen in advies

(Kifid-uitspraak GC 2023-0574) De consumenten klagen over het feit dat zij in 2015 geen bouwdepot hebben gekregen bij hun hypothecaire geldlening. Zij menen hierdoor...