Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0595) De Geschillencommissie beslist dat de hypotheekadviseur een bedrag van 1.797,50 euro aan de consument vergoedt.

De consument heeft zich tot de adviseur gewend voor het verkrijgen van een verhoging van de bestaande hypothecaire geldlening bij zijn geldverstrekker. Het traject heeft niet tot de gewenste financiering geleid en de consument heeft zich over het traject bij de adviseur beklaagd waarna de adviseur bij wijze van tegemoetkoming de helft van de advieskosten heeft kwijtgescholden. In de procedure bij Kifid heeft de consument een aanvullende schadevergoeding gevorderd voor de (resterende) advieskosten en de kosten voor de taxatie. De adviseur heeft de stellingen van de consument niet voldoende betwist en de commissie heeft de vordering van de consument toegewezen.

De Geschillencommissie: “De schade die door de consument is gevorderd vindt uiteindelijk haar grondslag in de vraag of de adviseur rekening moest houden met de omstandigheid dat de consument geen Inkomensverklaring zou kunnen verkrijgen. Voor de commissie is komen vast te staan dat vóór het ondertekenen van de overeenkomst van opdracht voor partijen duidelijk was dat een taxatierapport benodigd was voor de aanvraag en dat het pensioeninkomen van de consument niet toereikend was voor de gewenste financiering.

“Voor de commissie is ook komen vast te staan dat de noodzaak van een Inkomensverklaring en de criteria daarvoor bij de adviseur bekend waren vóór het ondertekenen van de overeenkomst van opdracht door partijen. De adviseur heeft verklaard dat hij dit met de consument heeft besproken en dat de consument heeft toegezegd dat hij zorg zou dragen voor een Inkomensverklaring zodat de financiering doorgang kon vinden. Deze stelling is door de consument betwist.

“Nergens uit volgt de door de adviseur gestelde toezegging van de consument. Gelet op deze omstandigheid kan het verweer van de adviseur niet worden gevolgd. Uit de stukken blijkt immers de onbekendheid van de consument met een dergelijke verklaring. De adviseur is daarmee uitgegaan van een onjuiste veronderstelling hetgeen tot schade bij de consument heeft geleid. De adviseur heeft naar het oordeel van de commissie in het onderhavige geval de op hem rustende verplichting, om de zorgvuldigheid te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, geschonden. Nu de adviseur heeft aangevoerd dat als hij wist dat de consument niet voor een Inkomensverklaring zou kunnen zorgdragen hij het traject tijdig had gestaakt waarbij de consument geen advieskosten en geen taxatiekosten verschuldigd was geworden, bevestigt hij daarmee de schade van de consument.”

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

(Kifid-uitspraak GC 2023-0821) De Geschillencommissie is van oordeel dat de klacht van de consument niet behandelbaar is voor zover deze gaat over de weigering van...

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0799) De consumenten hebben de adviseur opdracht gegeven tot het bemiddelen en adviseren bij het oversluiten van hun hypothecaire geldlening....

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0786) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft door hen niet te informeren over de...

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant...

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

(Kifid-uitspraak GC 2023-0769) Het is niet aan de bank om de wensen en behoeften te inventariseren bij het aangaan van een overeenkomst. Deze werkzaamheden liggen...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...